مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

+maFa چیست و چگونه کار می کند؟

+maFa چیست؟

+maFa جاییست که دانش آموز با به دست آوردن شرایطی(+F)، مزایای ویژه ای به دست می آورد.

+maFa چگونه کار می کند؟

دو جدول طراحی شده است :

جدول شماره 1 راه های ارتقای وضعیت در +maFa و کسب +F را نشان می دهد.

جدول شماره 2 مزایایی که می توان به دست آورد را نشان می دهد.

اختیار با شماست، صبر کنید تا به پله بالایی برسید یا در پله های اول آذوقه خود را بردارید.