مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

برنامه مرور و جمع بندی پایه دوازدهم

شنبه
ساعت ریاضی تجربی1 تجربی2 انسانی
08-09:15 فیزیک --- --- ---
09:30-10:45 --- فیزیک فیزیک ---
11-12:15 --- --- --- فنون
یک شنبه
ساعت ریاضی تجربی1 تجربی2 انسانی
11-12:15 حسابان --- --- ---
12:30-13:45 حسابان --- --- ---
دوشنبه
ساعت ریاضی تجربی1 تجربی2 انسانی
08-09:15 فیزیک --- --- ---
09:30-10:45 --- فیزیک --- ---
12:30-13:45 گسسته --- --- ---
سه شنبه
ساعت ریاضی تجربی1 تجربی2 انسانی
11-12:15 مشاوره ریاضی --- مشاوره
12:30-13:30 --- مشاوره مشاوره ---
چهارشنبه
ساعت ریاضی تجربی1 تجربی2 انسانی
08-09:15 فیزیک --- --- ---
09:30-10:45 --- فیزیک --- ---
11-12:15 حسابان --- --- ریاضی
12:30-13:45 حسابان --- --- ---
پنج شنبه
ساعت ریاضی تجربی1 تجربی2 انسانی
09:30-11:00 مشاوره مشاوره
11:30-13:00 مشاوره مشاوره
11-12:15 گسسته --- --- ---
12:30-13:45 هندسه --- --- عربی
14-15:15 --- زیست --- ---