مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

کلاس های ضبط شده پایه دهم 20 الی 25 اردیبهشت

شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

ریاضی

ریاضی

زیست

زیست

اقتصاد

12:30-13:45

زبان

زیست

ریاضی

ریاضی

تاریخ

14-15:15

---

---

---

---

ریاضی

15:30-16:45

---

---

---

---

---

ر

یک شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

فیزیک

فارسی

فارسی

---

12:30-13:45

فارسی

فارسی

فیزیک

فیزیک

---

14-15:15

فیزیک

---

---

---

---

15:30-16:45

---

زبان

زبان

زبان

---

دو شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

هندسه

---

ریاضی

ریاضی

عربی

12:30-13:45

ریاضی

ریاضی

---

---

ریاضی

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

سه شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

شیمی

شیمی

---

---

دینی

12:30-13:45

---

---

دینی

دینی

---

14-15:15

دینی

دینی

شیمی

شیمی

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

چهار شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

فیزیک

زیست

زیست

---

12:30-13:45

---

زیست

فیزیک

فیزیک

---

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

زیست

زیست

زیست

---

پنج شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

زیست

زیست

زیست

---

12:30-13:45

---

زیست

زیست

زیست

---

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

 

فیلم کلاس های آنللاین پایه ی دهم 13 الی 18 اردیبهشت

شنبه 13 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

ریاضی

ریاضی

زیست

زیست

اقتصاد

12:30-13:45

زبان

زیست

ریاضی

ریاضی

تاریخ

14-15:15

---

---

---

---

ریاضی

15:30-16:45

---

---

---

---

---

یکشنبه 14 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

فیزیک

فارسی

فارسی

---

12:30-13:45

فارسی

فارسی

فیزیک

فیزیک

---

14-15:15

---

زبان

زبان

زبان

جغرافیا

15:30-16:45

---

---

---

---

فنون

دوشنبه 15 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

هندسه

عربی

ریاضی

ریاضی

---

12:30-13:45

ریاضی

ریاضی

عربی

عربی

ریاضی

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

سه شنبه 16 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

شیمی

شیمی

---

---

دینی

12:30-13:45

---

---

دینی

دینی

منطق

14-15:15

دینی

دینی

شیمی

شیمی

فنون

15:30-16:45

---

---

---

---

---

چهارشنبه 17 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

---

زیست

زیست

فارسی

12:30-13:45

عربی

زیست

فیزیک

فیزیک

زبان

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

پنج شنبه 18 اردیبشهت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

---

---

---

12:30-13:45

---

---

---

---

---

14-15:15

هندسه

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

 

فیلم ضبط شده کلاس های آنلاین پایه دهم 7 تا 10 اردیبهشت

یک شنبه 7 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

زبان

فارسی

فارسی

---

12:30-13:45

فارسی

فارسی

زبان

زبان

---

14-15:15

---

---

---

---

جغرافیا

15:30-16:45

---

---

---

---

فنون

دوشنبه 8 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

هندسه

عربی

ریاضی

ریاضی

عربی

12:30-13:45

ریاضی

ریاضی

عربی

عربی

ریاضی

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

سه شنبه 9 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

شیمی

شیمی

---

---

دینی

12:30-13:45

شیمی

شیمی

دینی

دینی

منطق

14-15:15

دینی

دینی

شیمی

شیمی

فنون

15:30-16:45

---

---

---

---

---

چهار شنبه 10 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

فیزیک

زیست

زیست

فارسی

12:30-13:45

---

زیست 

فیزیک

فیزیک

زبان

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---