مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

کلاس های ضبط شده پایه یازدهم 20 الی 25 اردیبهشت

شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

فیزیک

دینی

دینی

---

12:30-13:45

فارسی

فارسی

فیزیک

فیزیک

ریاضی

14-15:15

دینی

دینی

فارسی

فارسی

تاریخ

15:30-16:45

---

---

---

---

دینی

یک شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

حسابان

---

ریاضی

ریاضی

روان شناسی

12:30-13:45

---

ریاضی

شیمی

شیمی

جغرافیا

14-15:15

شیمی

شیمی

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

دو شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

زیست

زیست

زیست

---

12:30-13:45

آمار

---

شیمی

شیمی

عربی

14-15:15

شیمی

شیمی

عربی

عربی

ریاضی

15:30-16:45

---

زبان

زبان

زبان

---

سه شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

زیست

زیست

زیست

فارسی

12:30-13:45

---

---

---

---

فنون

14-15:15

عربی

عربی

فیزیک

فیزیک

روان شناسی

15:30-16:45

فیزیک

فیزیک

---

---

---

چهار شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

زیست

زیست

زیست

---

12:30-13:45

---

زیست

زیست

زیست

---

14-15:15

---

ریاضی

ریاضی

ریاضی

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

پنج شنبه

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

---

---

---

---

12:30-13:45

---

زیست

زیست

زیست

---

14-15:15

---

زیست

زیست

زیست

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

فیلم کلاس های آنلاین پایه یازدهم 13 الی 18 اردیبهشت

شنبه 13 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

فیزیک

فیزیک

دینی

دینی

---

12:30-13:45

فارسی

فارسی

فیزیک

فیزیک

ریاضی

14-15:15

دینی

دینی

فارسی

فارسی

تاریخ

15:30-16:45

---

---

---

---

دینی

یکشنبه 14 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

حسابان

---

زیست

زیست

روان شناسی

12:30-13:45

---

زیست

شیمی

شیمی

---

14-15:15

شیمی

شیمی

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

دوشنبه 15 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

زبان

زبان

زبان

---

12:30-13:45

آمار

---

شیمی

شیمی

---

14-15:15

شیمی

شیمی

عربی

عربی

ریاضی

15:30-16:45

---

---

---

---

---

سه شنبه 16 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

زیست

زیست

---

فارسی

12:30-13:45

فیزیک

فیزیک

---

زیست

فنون

14-15:15

عربی

عربی

فیزیک

فیزیک

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

چهارشنبه 17 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

زبان

ریاضی

ریاضی

زیست

---

12:30-13:45

---

زیست

زیست

ریاضی

فنون

14-15:15

شیمی

شیمی

شیمی

شیمی

زبان

15:30-16:45

---

---

---

---

---

پنج شنبه 18 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

---

---

---

---

12:30-13:45

---

---

---

---

---

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

هندسه

---

---

---

---

فیلم ضبط شده کلاس های آنلاین پایه یازدهم 7 تا 10 اردیبهشت

یک شنبه 7 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

حسابان

---

ریاضی

ریاضی

---

12:30-13:45

حسابان

ریاضی

---

---

جغرافیا

14-15:15

---

---

---

---

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

دو شنبه 8 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

زبان

زبان

زبان

---

12:30-13:45

آمار

---

شیمی

شیمی

عربی

14-15:15

---

---

عربی

عربی

ریاضی

15:30-16:45

---

---

---

---

---

سه شنبه 9 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

---

ریاضی

ریاضی

---

فارسی

12:30-13:45

فیزیک

فیزیک

---

ریاضی

فنون

14-15:15

عربی

عربی

فیزیک

فیزیک

---

15:30-16:45

---

---

---

---

---

چهارشنبه 10 اردیبهشت

ساعت

ریاضی

تجربی 1

تجربی 2

تجربی 3

انسانی

11-12:15

زبان

ریاضی

ریاضی

زیست

فلسفه

12:30-13:45

فارسی

زیست

زیست

ریاضی

---

14-15:15

شیمی

شیمی

شیمی

شیمی

زبان

15:30-16:45

---

---

---

---

---