مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

کلاس های ضبط شده دوازدهم ریاضی

حسابان ........................ 99/5/1             مشاهده کلاس

ادبیات ......................... 99/5/1             مشاهده کلاس

فیزیک ........................ 99/5/2             مشاهده کلاس

مشاوره ....................... 99/5/2             مشاهده کلاس

تحلیلی......................... 99/5/2             مشاهده کلاس

گسسته ....................... 99/5/2             مشاهده کلاس

حسابان........................ 99/5/5            مشاهده کلاس

ادبیات......................... 99/5/5             مشاهده کلاس

فیزیک........................ 99/5/5             مشاهده کلاس

حسابان....................... 99/5/6             مشاهده کلاس

تحلیلی........................ 99/5/6             مشاهده کلاس

گسسته....................... 99/5/6             مشاهده کلاس

فیزیک ...................... 99/5/7              مشاهده کلاس        مشاهده کلاس

حسابان ..................... 99/5/8              مشاهده کلاس

 ادبیات ..................... 99/5/8              مشاهده کلاس

زبان.......................... 99/5/8              مشاهده کلاس

شیمی ....................... 99/5/9              مشاهده کلاس

فیزیک.......................99/5/9              مشاهده کلاس

تحلیلی.......................99/5/9              مشاهده کلاس

گسسته......................99/5/9             مشاهده کلاس

زبان........................99/5/11             مشاهده کلاس

حسابان...................99/5/12             مشاهده کلاس

ادبیات....................99/5/12             ضبط نشده

فیزیک...................99/5/12             مشاهده کلاس

حسابان..................99/5/13             مشاهده کلاس

تحلیلی...................99/5/13             مشاهده کلاس

گسسته..................99/5/13             مشاهده کلاس

شیمی.................... 99/5/14            مشاهده کلاس

فیزیک.................. 99/5/14            مشاهده کلاس      مشاهده کلاس

حسابان..................99/5/15            مشاهده کلاس

ادبیات....................99/5/15           مشاهده کلاس

شیمی.....................99/5/15          مشاهده کلاس

فیزیک...................99/5/16          مشاهده کلاس

تحلیل....................99/5/16           مشاهده کلاس

گسسته..................99/5/16          مشاهده کلاس

حسابان..................99/5/19          مشاهده کلاس

فیزیک..................99/5/19           مشاهده کلاس

حسابان.................99/5/20          مشاهده کلاس

تحلیل...................99/5/20          مشاهده کلاس

گسسته.................99/5/20          مشاهده کلاس

شیمی...................99/5/21           مشاهده کلاس

فیزیک.................99/5/21           مشاهده کلاس  مشاهده کلاس

عربی....................99/5/21          مشاهده کلاس

حسابان................99/5/22          مشاهده کلاس

شیمی...................99/5/22          مشاهده کلاس

فیزیک.................99/5/23          مشاهده کلاس

زبان.....................99/5/23          مشاهده کلاس

حسابان .............. 99/5/26          مشاهده کلاس

فیزیک ............... 99/5/26           مشاهده کلاس

حسابان ............... 99/5/27           مشاهده کلاس

شیمی...................99/5/28            مشاهده کلاس

فیزیک.................99/5/28            مشاهده کلاس        مشاهده کلاس

عربی....................99/5/28            مشاهده کلاس

حسابان................99/5/29              مشاهده کلاس

شیمی..................99/5/29               مشاهده کلاس

فیزیک................99/5/30              مشاهده کلاس

تحلیلی................99/5/30              مشاهده کلاس

گسسته...............99/5/30              مشاهده کلاس

زبان.....................99/6/1              مشاهده کلاس

حسابان.................99/6/2            مشاهده کلاس

ادبیات...................99/6/2            مشاهده کلاس

فیزیک..................99/6/2            مشاهده کلاس

حسابان.................99/6/3            مشاهده کلاس

تحلیلی.................99/6/3            مشاهده کلاس

گسسته.................99/6/3            مشاهده کلاس

شیمی....................99/6/4            مشاهده کلاس

فیزیک...................99/6/4            مشاهده کلاس          مشاهده کلاس

عربی....................99/6/4            مشاهده کلاس

فیزیک..................99/6/6            ضبط نشده

تحلیل....................99/6/6            مشاهده کلاس

گسسته...................99/6/6          مشاهده کلاس