مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

کلاس های ضبط شده دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی1

زیست.................99/5/1          مشاهده کلاس

ادبیات ................99/5/1          مشاهده کلاس

زیست ................99/5/1          مشاهده کلاس

ریاضی...............99/5/2            مشاهده کلاس

فیزیک............... 99/5/2         مشاهده کلاس

فیزیک............... 99/5/5         ضبط نشده            مشاهده فیلم سایر کلاس ها

ادبیات................ 99/5/5         مشاهده کلاس

زیست ............... 99/5/6         مشاهده کلاس

زیست.................99/5/8         مشاهده کلاس

ادبیات................99/5/8          مشاهده کلاس

زبان...................99/5/8           مشاهده کلاس

ریاضی.............. 99/5/9           مشاهده کلاس

شیمی .............. 99/5/9           مشاهده کلاس

فیزیک............. 99/5/9           مشاهده کلاس

ریاضی.............. 99/5/9          مشاهده کلاس

ریاضی........... 99/5/12           مشاهده کلاس

فیزیک........... 99/5/12            مشاهده کلاس

ادبیات........... 99/5/12            مشاهده کلاس

ریاضی........... 99/5/12            ضبط نشده

شیمی............ 99/5/13             مشاهده کلاس

زیست........... 99/5/13             مشاهده کلاس

زبان ............. 99/5/13             مشاهده کلاس

شیمی............ 99/5/14             مشاهده کلاس

فیزیک.......... 99/5/14            مشاهده کلاس

عربی............. 99/5/14            مشاهده کلاس

ادبیات...........99/5/15             مشاهده کلاس

شیمی............99/5/15             مشاهده کلاس

ریاضی...........99/5/16             مشاهده کلاس

فیزیک..........99/5/16             مشاهده کلاس

ریاضی...........99/5/19             مشاهده کلاس

فیزیک..........99/5/19             مشاهده کلاس

شیمی............99/5/20            مشاهده کلاس

زیست...........99/5/20            مشاهده کلاس

زبان..............99/5/20             مشاهده کلاس

فیزیک..........99/5/21            مشاهده کلاس    مشاهده کلاس

شیمی...........99/5/21            مشاهده کلاس

عربی...........99/5/21            مشاهده کلاس

زیست.........99/5/22            مشاهده کلاس

شیمی..........99/5/22             مشاهده کلاس

زیست.........99/5/22             مشاهده کلاس

ریاضی.........99/5/22              مشاهده کلاس

زیست.........99/5/23               مشاهده کلاس               مشاهده کلاس

ریاضی.........99/5/23               ضبط نشده

فیزیک.........99/5/23              مشاهده کلاس

ریاضی......... 99/5/26              مشاهده کلاس

فیزیک......... 99/5/26              مشاهده کلاس

ریاضی......... 99/5/26              مشاهده کلاس

شیمی........... 99/5/27             مشاهده کلاس

زیست.......... 99/5/27              مشاهده کلاس

زبان.............. 99/5/27             مشاهده کلاس

فیزیک.......... 99/5/28             مشاهده کلاس

شیمی............ 99/5/28             مشاهده کلاس

عربی............ 99/5/28            مشاهده کلاس

زیست........... 99/5/29            مشاهده کلاس

شیمی............ 99/5/29              مشاهده کلاس

زیست............ 99/5/29            مشاهده کلاس

ریاضی............ 99/5/30            مشاهده کلاس

فیزیک............ 99/5/30            مشاهده کلاس

فیزیک.............. 99/6/1            مشاهده کلاس

ریاضی.............. 99/6/2            مشاهده کلاس

فیزیک.............. 99/6/2            مشاهده کلاس

ادبیات............... 99/6/2            ضبط نشده        مشاهده سایر کلاس      

ریاضی............... 99/6/2             مشاهده کلاس

شیمی................. 99/6/3            مشاهده کلاس

زیست................ 99/6/3            مشاهده کلاس

زبان................... 99/6/3            مشاهده کلاس

شیمی................. 99/6/4            مشاهده کلاس

فیزیک............... 99/6/4            مشاهده کلاس

عربی....................99/6/4           مشاهده کلاس

زیست...................99/6/6          مشاهده کلاس          مشاهده کلاس

ریاضی...................99/6/6          مشاهده کلاس

فیزیک...................99/6/6          مشاهده کلاس

 

دوازدهم تجربی2

زیست.................99/5/1           مشاهده کلاس

ادبیات ................99/5/1           مشاهده کلاس

ریاضی............... 99/5/2          مشاهده کلاس          مشاهده کلاس

فیزیک............... 99/5/2           مشاهده کلاس

ادبیات ................99/5/5           مشاهده کلاس    

فیزیک................ 99/5/5          مشاهده کلاس

زیست ............... 99/5/6          مشاهده کلاس

زیست ............... 99/5/6          مشاهده کلاس

زبان....................99/7/8          مشاهده کلاس

زیست................99/7/8           مشاهده کلاس

ادبیات................99/7/8           مشاهده کلاس

ریاضی.............. 99/5/9            مشاهده کلاس

ریاضی.............. 99/5/9            مشاهده کلاس

شیمی .............. 99/5/9            مشاهده کلاس

فیزیک............. 99/5/9             مشاهده کلاس

ادبیات........... 99/5/12            مشاهده کلاس

ریاضی........... 99/5/12            مشاهده کلاس

فیزیک........... 99/5/12           مشاهده کلاس

زبان............... 99/5/13            مشاهده کلاس

شیمی............ 99/5/13            مشاهده کلاس

زیست........... 99/5/13            مشاهده کلاس          مشاهده کلاس

فیزیک.......... 99/5/14            مشاهده کلاس

شیمی............. 99/5/14            مشاهده کلاس

شیمی............. 99/5/14            مشاهده کلاس

عربی............. 99/5/14            مشاهده کلاس

شیمی.............99/5/15            مشاهده کلاس

ادبیات..........99/5/15              ضبط نشده        فیلم سایر کلاس ها

ریاضی...........99/5/16            مشاهده کلاس

فیزیک...........99/5/16            مشاهده کلاس

ریاضی............99/5/19            مشاهده کلاس

فیزیک...........99/5/19            مشاهده کلاس

زبان..............99/5/20            مشاهده کلاس

شیمی............99/5/20            مشاهده کلاس

زیست..........99/5/20            مشاهده کلاس        مشاهده کلاس

فیزیک..........99/5/21            مشاهده کلاس    مشاهده کلاس

شیمی............99/5/21            مشاهده کلاس    

عربی............99/5/21            مشاهده کلاس

شیمی...........99/5/22             مشاهده کلاس

زیست..........99/5/22            مشاهده کلاس

ریاضی.........99/5/23            مشاهده کلاس              مشاهده کلاس

فیزیک.........99/5/23            مشاهده کلاس

ریاضی......... 99/5/26          مشاهده کلاس

فیزیک......... 99/5/26          مشاهده کلاس

زبان............. 99/5/27            ضبط نشده              مشاهده سایر کلاس ها کلاس            مشاهده سایر کلاس ها

شیمی.......... 99/5/27               مشاهده کلاس

زیست........... 99/5/27            مشاهده کلاس        مشاهده کلاس

فیزیک.......... 99/5/28            مشاهده کلاس

شیمی............ 99/5/28             مشاهده کلاس

عربی............ 99/5/28            مشاهده کلاس

شیمی............ 99/5/29            مشاهده کلاس

زیست........... 99/5/29            مشاهده کلاس

ریاضی............ 99/5/30            مشاهده کلاس          

فیزیک............ 99/5/30            مشاهده کلاس

فیزیک.............. 99/6/1            مشاهده کلاس

ادبیات............... 99/6/2            مشاهده کلاس

ریاضی............... 99/6/2            مشاهده کلاس

فیزیک.............. 99/6/2            مشاهده کلاس

زبان.................. 99/6/3            مشاهده کلاس

شیمی................ 99/6/3            مشاهده کلاس

زیست............... 99/6/3            مشاهده کلاس      مشاهده کلاس     

فیزیک............... 99/6/4            مشاهده کلاس

شیمی................. 99/6/4            مشاهده کلاس

زیست............... 99/6/4            مشاهده کلاس

عربی....................99/6/4            مشاهده کلاس

ریاضی.................99/6/6            مشاهده کلاس

فیزیک................99/6/6            مشاهده کلاس

زیست.................99/6/6            مشاهده کلاس

دوازدهم تجربی3

ادبیات ................99/5/1         مشاهده کلاس

زیست ................99/5/1         مشاهده کلاس

فیزیک............... 99/5/2         مشاهده کلاس

مشاوره.............. 99/5/2         مشاهده کلاس

ریاضی.............. 99/5/2          مشاهده کلاس

فیزیک ...............99/5/5        مشاهده کلاس

ادبیات.................99/5/5        مشاهده کلاس

زیست ............... 99/5/6        مشاهده کلاس

ادبیات................99/7/8         مشاهده کلاس

زبان...................99/7/8         مشاهده کلاس

زیست................99/7/8         مشاهده کلاس

فیزیک.............. 99/5/9         مشاهده کلاس

مشاوره............. 99/5/9         مشاهده کلاس

ریاضی.............. 99/5/9         مشاهده کلاس

شیمی .............. 99/5/9         مشاهده کلاس

فیزیک........... 99/5/12        مشاهده کلاس

ادبیات........... 99/5/12        مشاهده کلاس

ریاضی........... 99/5/12         مشاهده کلاس

زیست............ 99/5/13        مشاهده کلاس

زبان.............. 99/5/13         ضبط نشده            مشاهده فیلم سایر کلاس ها

شیمی............ 99/5/13         مشاهده کلاس

زیست........... 99/5/14         مشاهده کلاس

فیزیک.......... 99/5/14        مشاهده کلاس

عربی............ 99/5/14         مشاهده کلاس

ادبیات...........99/5/15          مشاهده کلاس

شیمی............99/5/15          مشاهده کلاس

فیزیک.........99/5/16          مشاهده کلاس

ریاضی.........99/5/16            مشاهده کلاس

فیزیک........99/5/19            مشاهده کلاس

ریاضی.........99/5/19            مشاهده کلاس

زیست.........99/5/20            مشاهده کلاس

زبان............99/5/20            مشاهده کلاس

شیمی..........99/5/20            مشاهده کلاس

فیزیک........99/5/21            مشاهده کلاس    مشاهده کلاس

عربی..........99/5/21             مشاهده کلاس

زبان...........99/5/22            مشاهده کلاس

شیمی..........99/5/22             مشاهده کلاس

زیست.........99/5/22          مشاهده کلاس      مشاهده کلاس

ریاضی.........99/5/22          مشاهده کلاس

فیزیک........99/5/23          مشاهده کلاس

ریاضی..........99/5/23          مشاهده کلاس

فیزیک......... 99/5/26          مشاهده کلاس

ریاضی......... 99/5/26          مشاهده کلاس

زیست............99/5/28          مشاهده کلاس

زبان.............. 99/5/28          مشاهده کلاس

زیست.......... 99/5/28           مشاهده کلاس

فیزیک.......... 99/5/28            مشاهده کلاس

عربی............ 99/5/28            مشاهده کلاس

شیمی............ 99/5/29            مشاهده کلاس

زیست............ 99/5/29          مشاهده کلاس

فیزیک............ 99/5/30           مشاهده کلاس

ریاضی............ 99/5/30            مشاهده کلاس

فیزیک.............. 99/6/1            مشاهده کلاس

فیزیک.............. 99/6/2            مشاهده کلاس

ادبیات............... 99/6/2            مشاهده کلاس

ریاضی............... 99/6/2            مشاهده کلاس

زیست............... 99/6/3            مشاهده کلاس

زبان................... 99/6/3            مشاهده کلاس

شیمی.................. 99/6/3            مشاهده کلاس

زیست................. 99/6/4            مشاهده کلاس

فیزیک................ 99/6/4            مشاهده کلاس

عربی....................99/6/4            مشاهده کلاس

زیست...................99/6/6            مشاهده کلاس

فیزیک...................99/6/6            مشاهده کلاس

زیست...................99/6/6            مشاهده کلاس

ریاضی...................99/6/6            مشاهده کلاس