مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

کلاس های ضبط شده دوازدهم انسانی

ریاضی ............................................. 99/5/1              مشاهده کلاس

ادبیات............................................. 99/5/4               مشاهده کلاس        مشاهده کلاس

ادبیات عمومی................................. 99/5/4               مشاهده کلاس

ادبیات تخصصی.............................. 99/5/4               مشاهده کلاس

جامعه شناسی ................................ 99/5/5               مشاهده کلاس

اقتصاد ........................................... 99/5/5               مشاهده کلاس

ریاضی .......................................... 99/5/5                مشاهده کلاس

جامعه شناسی ............................... 99/5/6                مشاهده کلاس

عربی ............................................ 99/5/6                مشاهده کلاس

زبان  ............................................. 99/5/6               مشاهده کلاس

زبان  ............................................. 99/5/7               مشاهده کلاس

عربی............................................. 99/5/7              مشاهده کلاس

فلسفه............................................ 99/5/7              ضبط نشده

ریاضی........................................... 99/5/8              مشاهده کلاس    مشاهده کلاس

ادبیات........................................ 99/5/11              مشاهده کلاس

ادبیات عمومی............................ 99/5/11              مشاهده کلاس

ادبیات تخصصی......................... 99/5/11              مشاهده کلاس

جامعه شناسی............................ 99/5/12              مشاهده کلاس

اقتصاد....................................... 99/5/12              مشاهده کلاس

جامعه شناسی............................ 99/5/13              مشاهده کلاس

عربی  ....................................... 99/5/13              مشاهده کلاس

زبان.......................................... 99/5/14              مشاهده کلاس

عربی  ....................................... 99/5/14              مشاهده کلاس

فلسفه........................................ 99/5/14              مشاهده کلاس

ریاضی....................................... 99/5/15              مشاهده کلاس

جامعه شناسی............................ 99/5/19              مشاهده کلاس

اقتصاد....................................... 99/5/19              مشاهده کلاس

ریاضی....................................... 99/5/19              مشاهده کلاس

جامعه شناسی............................ 99/5/20              مشاهده کلاس

عربی......................................... 99/5/20              مشاهده کلاس              مشاهده کلاس

زبان...........................................99/5/21               مشاهده کلاس

عربی.........................................99/5/21                مشاهده کلاس

فلسفه........................................99/5/21               ضبط نشده

ریاضی.......................................99/5/22               مشاهده کلاس

ادبیات.......................................99/5/25              مشاهده کلاس

ادبیات.......................................99/5/25              مشاهده کلاس

ادبیات.......................................99/5/25              مشاهده کلاس

ادبیات.......................................99/5/25              مشاهده کلاس

جامعه شناسی............................ 99/5/26              مشاهده کلاس

اقتصاد....................................... 99/5/26              مشاهده کلاس

ریاضی....................................... 99/5/26              مشاهده کلاس

جامعه شناسی............................ 99/5/27              مشاهده کلاس

عربی........................................ 99/5/27              مشاهده کلاس

زبان......................................... 99/5/28              مشاهده کلاس

عربی........................................ 99/5/28              مشاهده کلاس

ریاضی..................................... 99/5/29              مشاهده کلاس

عربی....................................... 99/5/29              مشاهده کلاس

ادبیات........................................ 99/6/1              ضبط نشده

ادبیات........................................ 99/6/1              ضبط نشده

ادبیات عمومی............................ 99/6/1              مشاهده کلاس

ادبیات اختصاصی........................ 99/6/1              ضبط شده

جامعه شناسی............................. 99/6/2              مشاهده کلاس

اقتصاد........................................ 99/6/2            مشاهده کلاس

اقتصاد........................................ 99/6/3            مشاهده کلاس

عربی.......................................... 99/6/3            مشاهده کلاس

زبان........................................... 99/6/4            مشاهده کلاس

عربی.......................................... 99/6/4           مشاهده کلاس

فلسفه........................................99/6/18          مشاهده کلاس

ادبیات تخصصی.........................99/6/15        مشاهده کلاس

ادبیات عمومی...........................99/6/15        مشاهده کلاس

عربی........................................99/6/18          مشاهده کلاس