مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

برنامه کلاس های پایه دوازدهم

ایام هفته

ساعت کلاس

12ریاضی

1/12

تجربی

2/12

تجربی

3/12

تجربی

12 انسانی

شنبه

7:45-9:15

فیزیک

زیست

 

 

9:30-11

فیزیک

زیست

مشاوره

مشاوره

مشاوره

11:15-12:45

مشاوره

مشاوره

فیزیک

 زیست

ادبیات

13-14:30

شیمی

فیزیک 

زیست

فنون

14:45-16:15

 

 

شیمی

فیزیک

14:45-16:15

ادبیات  تخصصی

ادبیات عمومی

یکشنبه

7:45-9:15

حسابان

ریاضی

فیزیک

شیمی

اقتصاد

9:30-11

حسابان

شیمی

ریاضی

فیزیک

 

جامعه

11:15-12:45

 

فیزیک

شیمی

ریاضی

عربی 

13-14:30

فیزیک

ریاضی

 

شیمی

ریاضی  میرزاده

14:45-16:15

شیمی

 

ریاضی

 

ریاضی محمدزاده

18-20:15

دوشنبه

7:45-9:15

فارسی

 

زیست

 

 

9:30-11

تحلیلی

زیست

فارسی

 

 

11:15-12:45

گسسته

فارسی

زیست

 

 

13-14:30

فارسی

شیمی

 

زیست

 

14:45-16:15

 

 

 

زیست

 

سه شنبه

7:45-9:15

 

 

 

 

 

 

9:30-11

 

 

 

 

 

 

11:15-12:45

 

 

 

 

13-14:30

 

 

 


15-16:30

عربی

عربی

16:45-18:15

 

عربی

عربی

عربی

فلسفه

16:45-18:15

چهارشنبه

7:45-9:15

شیمی

زبان

 

فارسی

9:30-11

زیان

شیمی

 

فارسی

تاریخ

11:15-12:45

حسابان

فارسی

شیمی

زبان

جامعه

13-14:30

حسابان

 

فارسی

شیمی

زبان

14:45-16:15

 

 

زبان

 

دین و زندگی

پنج شنبه

7:45-9:15

تحلیلی

فیزیک

ریاضی

دین و زندگی

 

9:30-11

گسسته

دین و زندگی

فیزیک

ریاضی

مشاوره

11:15-12:45

دین و زندگی

ریاضی

مشاوره

فیزیک

جغرافیا

13-14:30

فیزیک

مشاوره

دین و زندگی

ریاضی

جغرافیا

14:45-16:15