مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

برنامه و لینک کلاس های آنلاین پایه دهم در سال تحصیلی 1400-1399

ایام هفته

ساعت کلاس

دهم ریاضی

دهم 1 تجربی

دهم2 تجربی

دهم3تجربی

دهم انسانی

شنبه

7:45-9:15

ریاضی  میرزاده

فارسی  نسبی

 

فیزیک سلطان خواه

عربی عسگرپور 

9:30-11

دین و زندگی ثابتی

فیزیک سلطان خواه

ریاضی  میرزاده

فارسی  نسبی

 

11:15-12:45

فیزیک سلطان خواه

ریاضی میرزاده

زیست سعادتی

مشاوره/آزمون

علوم فنون نسبی

13-14:30

 

 

فیزیک سلطان خواه

ریاضی  میرزاده

علوم فنون نسبی

14:45-16:15

 

 

 

 

ریاضی  میرزاده

یکشنبه

7:45-9:15

فارسی بلوردی

زیست سعادتی

ریاضی  میرزاده

شیمی میرزاخانی

زبان نجفی

9:30-11

فیزیک سلطان خواه

شیمی میرزاخانی

زبان نجفی

زیست سعادتی

فارسی بلوردی

11:15-12:45

شیمی میرزاخانی

زیست سعادتی

فیزیک سلطان خواه

زبان نجفی

ریاضی  میرزاده

13-14:30

 

زبان نجفی

شیمی میرزاخانی

زیست سعادتی

عربی عسگرپور

14:45-16:15

 

 

 

 

 

دوشنبه

7:45-9:15

 

شیمی میرزاخانی

فارسی بلوردی

زیست سعادتی

جامعه برومند

9:30-11

 

فارسی  نسبی

زیست سعادتی

شیمی میرزاخانی

اقتصاد برومند

11:15-12:45

شیمی میرزاخانی

ریاضی  میرزاده

زیست سعادتی

فارسی  نسبی

دین و زندگی ثابتی

13-14:30

هندسه ایمانی

زیست سعادتی

شیمی میرزاخانی

 

عربی عسگرپور

هندسه ایمانی

14:45-15:30

 

 

 

 

سه شنبه

7:45-9:15

زبان نجفی

فیزیک سلطان خواه 

ریاضی میرزاده

دین و زندگی ثابتی 

تاریخ برومند

9:30-11

مشاوره/آزمون

دین و زندگی ثابتی

فیزیک سلطان خواه

ریاضی میرزاده

جامعه برومند

11:15-12:45

فیزیک سلطان خواه

ریاضی میرزاده

دین و زندگی ثابتی


جغرافیا طغرلی

13-14:30

ریاضی  میرزاده

مشاوره/آزمون

 

فیزیک سلطان خواه

اقتصاد برومند

14:45-16:15

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7:45-9:15

ریاضی  میرزاده

فیزیک سلطان خواه

شیمی میرزاخانی

عربی زمانی

 

9:30-11

شیمی میرزاخانی

عربی زمانی

مشاوره/آزمون

فیزیک سلطان خواه

فارسی بلوردی

11:15-12:45

فارسی بلوردی

شیمی میرزاخانی

عربی زمانی

ریاضی  میرزاده

مشاوره/آزمون

13-14:30

عربی زمانی

 

فارسی بلوردی

شیمی میرزاخانی

تاریخ برومند

14:45-16:15

 

 

 

 

منطق زمانی

14:45-17