مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

کلاس های ضبط شده پایه دوازدهم(3 الی 8 آبان)

ایام هفته

ساعت کلاس

12ریاضی

1/12

تجربی

2/12

تجربی

3/12

تجربی

12 انسانی

شنبه

7:45-9:15

فیزیک

زیست

 

 

9:30-11

11:15-12:45

فیزیک 

زیست

ادبیات

13-14:30

فیزیک

زیست

14:45-16:15

 

فیزیک

ادبیات  تخصصی

یکشنبه

7:45-9:15

فیزیک فیزیک فیزیک

9:30-11

11:15-12:45

فیزیک ریاضی ریاضی ریاضی

13-14:30

14:45-16:15

دوشنبه

7:45-9:15

فارسی

 

زیست

 

 

9:30-11

تحلیلی

زیست

فارسی

 

 

11:15-12:45

گسسته

فارسی

زیست

 

 

13-14:30

فارسی

 

زیست

 

14:45-16:15

 

 

 

 

سه شنبه

7:45-9:15

 

 

 

 

 

 

9:30-11

 

 

 

 

 

 

11:15-12:45

 

 

 

 

13-14:30

 

 

 


15:30-16:30

16:45-18:15

فلسفه

چهارشنبه

7:45-9:15

زبان

 

فارسی

9:30-11

زبان

 

فارسی

تاریخ

11:15-12:45

حسابان

فارسی

زبان

جامعه

13-14:30

حسابان

 

فارسی

زبان

14:45-16:15

 

 

زبان

 

دین و زندگی

پنج شنبه

7:45-9:15

تحلیلی

فیزیک

ریاضی

دین و زندگی

 

9:30-11

گسسته

دین و زندگی

فیزیک

ریاضی

مشاو ره

11:15-12:45

دین و زندگی

ریاضی

مشاوره

فیزیک

جغرافیا

13-14:30

فیزیک

مشاوره

دین و زندگی

ریاضی

جغرافیا

14:45-16:15

 

 

 

 

 

 

 

کلاس های ضبط شده پایه دوازدهم(26 مهر الی 1 آبان)

ایام هفته

ساعت کلاس

12ریاضی

1/12

تجربی

2/12

تجربی

3/12

تجربی

12 انسانی

شنبه

7:45-9:15

فیزیک

زیست

 

 

9:30-11

11:15-12:45

فیزیک 

فیزیک

زیست

13-14:30

زیست

فیزیک

14:45-16:15

 

 

یکشنبه

7:45-9:15

حسابان

ریاضی

فیزیک

شیمی

اقتصاد

9:30-11

شیمی

ریاضی

فیزیک

 

جامعه

11:15-12:45

 

فیزیک

شیمی

ریاضی

عربی 

13-14:30

فیزیک

ریاضی

 

شیمی

ریاضی  میرزاده

14:45-16:15

شیمی

 

ریاضی

 

ریاضی محمدزاده

18-20:15

دوشنبه

7:45-9:15

فارسی

 

زیست

 

 

9:30-11

تحلیلی

زیست

فارسی

 

 

11:15-12:45

گسسته

فارسی

زیست

 

 

13-14:30

فارسی

شیمی

 

زیست

 

14:45-16:15

 

 

 

 

سه شنبه

7:45-9:15

 

 

 

 

 

 

9:30-11

 

 

 

 

 

 

11:15-12:45

 

 

 

 

13-14:30

 

 

 


15:30-16:30

16:45-18:15

 

چهارشنبه

7:45-9:15

شیمی

زبان

 

9:30-11

زبان

شیمی

 

فارسی

تاریخ

11:15-12:45

حسابان

فارسی

شیمی

زبان

جامعه

13-14:30

 

فارسی

شیمی

زبان

14:45-16:15

 

 

زبان

 

دین و زندگی

پنج شنبه

7:45-9:15

تحلیلی

فیزیک

ریاضی

دین و زندگی

 

9:30-11

گسسته

دین و زندگی

فیزیک

ریاضی

11:15-12:45

دین و زندگی

ریاضی

فیزیک

جغرافیا

13-14:30

فیزیک

دین و زندگی

ریاضی

جغرافیا

14:45-16:15

 

 

 

 

 

 

 

کلاس های ضبط شده پایه دوازدهم(19 الی 24 مهر)

ایام هفته

ساعت کلاس

12ریاضی

1/12

تجربی

2/12

تجربی

3/12

تجربی

12 انسانی

شنبه

7:45-9:15

فیزیک

زیست

 

 

9:30-11

11:15-12:45

فیزیک 

زیست

 

ادبیات

13-14:30

شیمی

فیزیک

زیست

فنون

14:45-16:15

 

 

شیمی

فیزیک

ادبیات  تخصصی

ادبیات عمومی

یکشنبه

7:45-9:15

حسابان

ریاضی

فیزیک

شیمی

اقتصاد

9:30-11

شیمی

ریاضی

فیزیک

 

جامعه

11:15-12:45

 

فیزیک

شیمی

ریاضی

عربی 

13-14:30

فیزیک

ریاضی

 

شیمی

ریاضی  میرزاده

14:45-16:15

شیمی

 

ریاضی

 

ریاضی

دوشنبه

7:45-9:15

فارسی

 

زیست

 

 

9:30-11

تحلیلی

زیست

فارسی

 

 

11:15-12:45

گسسته

فارسی

زیست

 

 

13-14:30

فارسی

شیمی

 

زیست

 

14:45-16:15

 

 

 

 

سه شنبه

7:45-9:15

 

 

 

 

 

 

9:30-11

 

 

 

 

 

 

11:15-12:45

 

 

 

 

13-14:30

 

 

 


15:30-16:30

16:45-18:15

فلسفه

چهارشنبه

7:45-9:15

شیمی

زبان

 

9:30-11

زبان

شیمی

 

فارسی

تاریخ

11:15-12:45

حسابان

فارسی

شیمی

زبان

جامعه

13-14:30

 

فارسی

شیمی

زبان

14:45-16:15

 

 

زبان

 

دین و زندگی

پنج شنبه

7:45-9:15

تحلیلی

فیزیک

ریاضی

دین و زندگی

 

9:30-11

گسسته

دین و زندگی

فیزیک

ریاضی

11:15-12:45

دین و زندگی

ریاضی

فیزیک

جغرافیا

13-14:30

فیزیک

دین و زندگی

ریاضی

14:45-16:15

 

 

 

 

 

 

 

کلاس های ضبط شده پایه دوازدهم(12 الی 16 مهر)

ایام هفته

ساعت کلاس

12ریاضی

1/12

تجربی

2/12

تجربی

3/12

تجربی

12 انسانی

شنبه

7:45-9:15

فیزیک

زیست

 

 

9:30-11

زیست

11:15-12:45

فیزیک 

زیست

 

13-14:30

شیمی

فیزیک

فیزیک

زیست

فنون

14:45-16:15

 

 

شیمی

فیزیک

ادبیات  تخصصی

ادبیات عمومی

یکشنبه

7:45-9:15

حسابان

ریاضی

فیزیک

شیمی

اقتصاد

9:30-11

شیمی

ریاضی

فیزیک

 

جامعه

11:15-12:45

 

فیزیک

شیمی

ریاضی

عربی 

13-14:30

فیزیک

ریاضی

 

شیمی

ریاضی  میرزاده

14:45-16:15

شیمی

 

ریاضی

 

ریاضی محمدزاده

18-20:15

دوشنبه

7:45-9:15

فارسی

 

زیست

 

 

9:30-11

تحلیلی

زیست

فارسی

 

 

11:15-12:45

گسسته

فارسی

زیست

 

 

13-14:30

فارسی

شیمی

 

زیست

 

14:45-16:15

 

 

 

 

سه شنبه

7:45-9:15

 

 

 

 

 

 

9:30-11

 

 

 

 

 

 

11:15-12:45

 

 

 

 

13-14:30

 

 

 


15:30-16:30

16:45-18:15

 

 

چهارشنبه

7:45-9:15

شیمی

زبان

 

فارسی

9:30-11

زبان

شیمی

 

تاریخ

11:15-12:45

حسابان

فارسی

شیمی

زبان

جامعه

13-14:30

 

فارسی

شیمی

زبان

14:45-16:15

 

 

زبان

 

دین و زندگی

پنج شنبه

7:45-9:15

فیزیک فیزیک فیزیک

9:30-11

فیزیک ریاضی

11:15-12:45

فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک

13-14:30

14:45-16:15