مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

اعضای شورای دانش آموزی

خانم مهسا قراگوزلو
خانم ساره یاریان
خانم فاطمه عبدیوسفی
خانم سحر یوسفی
خانم شیدا علی خانی
خانم طراوت رهگذر
خانم ستاره تجربه آموز
خانم درسا شیوا زاد