مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

برنامه و لینک کلاس های آنلاین پایه دهم در سال تحصیلی 1400-1399

ایام هفته

ساعت کلاس

دهم ریاضی

دهم 1 تجربی

دهم2 تجربی

دهم3تجربی

دهم انسانی

شنبه

7:45-9:15

ریاضی  میرزاده فارسی  نسبی فارسی بلوردی فیزیک سلطان خواه

9:30-11

دین و زندگی ثابتی فیزیک سلطان خواه ریاضی  میرزاده فارسی  نسبی فارسی بلوردی

11:15-12:45

فیزیک سلطان خواه ریاضی میرزاده زیست سعادتی مشاوره  علوم فنون

13-14:30

فیزیک سلطان خواه ریاضی میرزاده علوم فنون

14:45-16:15

 

 

ریاضی  میرزاده

یکشنبه

7:45-9:15

زیست سعادتی

ریاضی  میرزاده

شیمی میرزاخانی

زبان نجفی

9:30-11

فیزیک سلطان خواه

شیمی میرزاخانی

زبان نجفی

زیست سعادتی

عربی عسگرپور

11:15-12:45

شیمی میرزاخانی

زیست سعادتی

فیزیک سلطان خواه

زبان نجفی

ریاضی  میرزاده

13-14:30

فارسی بلوردی

زبان نجفی

شیمی میرزاخانی

زیست سعادتی

14:45-16:15

 

 

 

 

 

دوشنبه

7:45-9:15

 

شیمی میرزاخانی

زیست سعادتی

جامعه شناسی

9:30-11

فارسی  نسبی

زیست سعادتی

شیمی میرزاخانی

اقتصاد

11:15-12:45

شیمی میرزاخانی 

ریاضی میرزاده

زیست سعادتی

فارسی  نسبی

دین و زندگی ثابتی

13-14:30

هندسه ایمانی

زیست سعادتی

شیمی میرزاخانی

 

عربی عسگرپور 
14:45-16:15

هندسه ایمانی

14:45-15:30

 

 

 

 

سه شنبه

7:45-9:15

زبان نجفی

فیزیک سلطان خواه 

ریاضی میرزاده

دین و زندگی ثابتی 

تاریخ

9:30-11

ریاضی  میرزاده

مشاوره

دین و زندگی ثابتی

فیزیک سلطان خواه

جامعه شناسی

11:15-12:45

فارسی بلوردی

دین و زندگی ثابتی

فیزیک سلطان خواه

ریاضی میرزاده

جغرافیا طغرلی

13-14:30

فیزیک سلطان خواه

ریاضی میرزاده

اقتصاد

14:45-16:15

 

 

 

 

چهارشنبه

7:45-9:15

ریاضی  میرزاده

فیزیک سلطان خواه

شیمی میرزاخانی

عربی زمانی

مشاوره/آزمون 

9:30-11

شیمی میرزاخانی

عربی زمانی

مشاوره

فیزیک سلطان خواه

فارسی بلوردی

11:15-12:45

مشاوره

شیمی میرزاخانی

عربی زمانی

ریاضی  میرزاده

13-14:30

عربی زمانی

 

فارسی بلوردی

شیمی میرزاخانی

تاریخ

14:45-16:15

 

 

 

 

منطق زمانی

14:45-17