مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

برنامه و لینک کلاس های آنلاین پایه یازدهم در سال تحصیلی 1400-1399

ایام هفته

ساعت کلاس

یازدهم ریاضی

یازدهم 1 تجربی

یازدهم2 تجربی

یازدهم3تجربی

یازدهم انسانی

شنبه

7:45-9:15

9:30-11

11:15-12:45

13-14:30

شیمی محمدی

14:45-16:15

یکشنبه

7:45-9:15

فیزیک سلطان خواه

زیست میرزایی

فارسی  نسبی

شیمی محمدی

فارسی بلوردی

9:30-11

فارسی  نسبی

 

شیمی محمدی

زیست میرزایی

ریاضی  میرزاده

11:15-12:45

حسابان

شیمی محمدی

زیست میرزایی

فارسی  نسبی

تاریخ برومند

13-14:30

حسابان

فیزیک سلطان خواه

زیست میرزایی

شیمی محمدی

علوم فنون نسبی

14:45-16:15

 

زیست میرزایی

 

 

 

دوشنبه

7:45-9:15

هندسه/آمار

فیزیک سلطان خواه

ریاضی  میرزاده

فارسی نسبی

عربی عسگرپور

9:30-11

مشاوره

ریاضی  میرزاده

مشاوره

فیزیک سلطان خواه

مشاوره

11:15-12:45

فیزیک سلطان خواه

مشاوره

مشاوره

مشاوره

جامعه شناسی

مشاوره

فارسی نسبی

فیزیک سلطان خواه

ریاضی  میرزاده

تاریخ

14:45-16:15

 

 

ریاضی  میرزاده

 

 

سه شنبه

7:45-9:15

فارسی  نسبی

 زیست میرزایی

شیمی محمدی

دین و زندگی موسوی

9:30-11

شیمی محمدی

زبان نجفی

فارسی  نسبی

زیست میرزایی

عربی عسگرپور

11:15-12:45

شیمی محمدی

فارسی  نسبی

زبان نجفی

زیست میرزایی

جامعه شناسی

13-14:30

زبان نجفی

شیمی محمدی

زیست میرزایی

عربی عسگرپور

علوم فنوننسبی

14:45-16:15

  

چهارشنبه

7:45-9:15

حسابان

شیمی محمدی

7:30-9

عربی عسگرپور

7:30-8:50

دین و زندگی موسوی 

فارسی بلوردی

9:30-11

حسابان

دین و زندگی موسوی

شیمی محمدی

9-10:30

ریاضی  میرزاده

روانشناسی جعفری

11:15-12:45

عربی عسگرپور

عربی عسگرپور

دین و زندگی موسوی

فیزیک سلطان خواه

زبان نجفی

13-14:30

دین و زندگی موسوی

ریاضی  میرزاده

فیزیک سلطان خواه

زبان نجفی

جغرافیا طغرلی

14:45-16:15

 

 


 

پنج شنبه

7:45-9:15

شیمی محمدی

فیزیک سلطان خواه

آزمون

ریاضی  میرزاده

روانشناسی جعفری

9:30-11

فیزیک سلطان خواه

آزمون

ریاضی  میرزاده

زمین شناسی

هر دو هفته یکبار

فلسفه زمانی

11:15-12:45

آمار و احتمال

ریاضی  میرزاده

فیزیک سلطان خواه

آزمون

فلسفه زمانی

11:15-12

----------

مشاوره

13-14:30

هندسه

زمین شناس

هر دو هفته یکبار

زمین شناس

هر دو هفته یکبار

فیزیک سلطان خواه 

ریاضی میرزاده

14:45-16:15