مجتمع آموزشی غیردولتی فرزانگان اندیشه مدیریت آموزش و پرورش استان تهران|شهر شهریار

کلاس های ضبط شده پایه دوازدهم (2 الی 7 اسفند)

ایام هفته

ساعت کلاس

12ریاضی

1/12

تجربی

2/12

تجربی

3/12

تجربی

12 انسانی

شنبه

7:45-9:15

فیزیک

زیست

 

 

9:30-11

عربی

عربی

11:15-12:45

عربی

عربی

فیزیک

زیست

ادبیات

13-14:30

شیمی

فیزیک 

زیست

فنون

14:45-16:15

 

شیمی

فیزیک

ادبیات  تخصصی

ادبیات عمومی

یکشنبه

7:45-9:15

حسابان

ریاضی

فیزیک

شیمی

اقتصاد

9:30-11

شیمی

فیزیک جامعه

11:15-12:45

فیزیک شیمی

عربی

13-14:30

فیزیک شیمی ریاضی

14:45-16:15

شیمی

 

 

دوشنبه

7:45-9:15

فارسی

زیست

 

9:30-11

تحلیلی

زیست

فارسی

 

11:15-12:45

گسسته

فارسی

زیست

 

13-14:30

فارسی

شیمی

زیست 

14:45-16:15

 

زیست

 

16:30-18

فیزیک

فیزیک

فیزیک

فیزیک

سه شنبه

7:45-9:15

 

9:30-11

 

 

 

 

 

 

11:15-12:45

 

 

 

 

13-14:30

 

 

 


15:30-16:30

عربی

عربی

16:45-18:15

 

عربی

عربی

عربی

فلسفه

16:45-18:15

چهارشنبه

7:45-9:15

شیمی

زبان 

 

فارسی

9:30-11

زبان

شیمی

 

فارسی

تاریخ

11:15-12:45

حسابان

فارسی

شیمی

زبان

جامعه

13-14:30

حسابان

فارسی

شیمی

زبان

14:45-16:15

 

 

زبان

دین و زندگی

پنج شنبه

7:45-9:15

تحلیلی

فیزیک ریاضی دین و زندگی

جغرافیا 

9:30-11

گسسته

دین و زندگی فیزیک ریاضی

مشاوره

11:15-12:45

دین و زندگی

ریاضی مشاوره فیزیک

جغرافیا

13-14:30

فیزیک

مشاوره دین و زندگی ریاضی

14:45-16:15

 

 

 

 

کلاس های ضبط شده پایه دوازدهم(25 الی 30 بهمن)

ایام هفته

ساعت کلاس

12ریاضی

1/12

تجربی

2/12

تجربی

3/12

تجربی

12 انسانی

شنبه

7:45-9:15

فیزیک

زیست

 

 

9:30-11

11:15-12:45

فیزیک

زیست

ادبیات

13-14:30

شیمی

فیزیک 

زیست

فنون

14:45-16:15

 

 

شیمی

فیزیک

ادبیات  تخصصی

ادبیات عمومی

یکشنبه

7:45-9:15

حسابان

ریاضی

فیزیک

شیمی

اقتصاد

9:30-11

شیمی

ریاضی فیزیک جامعه

11:15-12:45

فیزیک شیمی ریاضی 

عربی

13-14:30

فیزیک ریاضی شیمی ریاضی

14:45-16:15

شیمی ریاضی

 

ریاضی محمدزاده

دوشنبه

7:45-9:15

فارسی

زیست

 

9:30-11

تحلیلی

زیست

فارسی

 

11:15-12:45

گسسته

فارسی

زیست

13-14:30

فارسی

شیمی

زیست 

14:45-16:15

 

 

16:30-18

فیزیک

فیزیک

فیزیک

فیزیک

سه شنبه

7:45-9:15

زیست زیست زیست

 

9:30-11

 

 

 

 

 

 

11:15-12:45

 

 

 

 

13-14:30

 

 

 


15:30-16:30

16:45-18:15

 

چهارشنبه

7:45-9:15

شیمی

زبان 

 

فارسی

9:30-11

زبان

شیمی

 

 

تاریخ

11:15-12:45

حسابان

فارسی

شیمی

زبان

جامعه

13-14:30

فارسی

شیمی

زبان

14:45-16:15

 

 

زبان

دین و زندگی

پنج شنبه

7:45-9:15

تحلیلی

فیزیک ریاضی دین و زندگی

جغرافیا

9:30-11

گسسته

دین و زندگی فیزیک ریاضی

11:15-12:45

دین و زندگی

ریاضی فیزیک

جغرافیا

13-14:30

فیزیک

دین و زندگی ریاضی

14:45-16:15